Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie oświadcza, że zapewnia stałą dostępność prowadzonej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp4lukow.net/.

 

Data publikacji strony internetowej: 13.12.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.09.2022 r.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

a) mapy oraz szkice odręczne są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

b) filmy i zdjęcia zamieszczane na stronie po 23.09.2020 r. są opatrywane napisami dla osób niesłyszących i słabosłyszących,

c) strona jest responsywna - dostosowuje wielkość wyświetlanych elementów do wielkości (rozdzielczości) monitorów urządzeń mobilnych,

d) zamieszczone na stronie internetowej grafiki, w tym fotografie, posiadają opisy alternatywne - tekstowe lub głosowe, uruchamiane po ich wskazaniu kursorem,

e) strona internetowa placówki jest dostosowana do korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych, np. drukowanie = ctrl + P, zapisanie na nośniku = ctrl + S, przeniesienie do kolejnego elementu na stronie = tab, przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie = shift + tab, przewinięcie strony w górę = pgup, przewinięcie strony w dół = pgdn, powiększenie całej zawartości strony ctrl + „+”, pomniejszenie całej zawartości strony = ctrl + „−”,przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony = ctrl + „0”, przejście na górę strony = home, przejście na dół strony = end.

 

Oświadczenie sporządzono 29.10.2021 r. Deklaracja została opracowana w oparciu o wyniki przeprowadzonej samooceny w zakresie dostępności cyfrowej www SP4 po teście zrealizowanym narzędziem Tingtun Checker (http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy ze szkolnym koordynatorem dostępności. Jest nim Piotr Giczela, tel. 502203767, e-mail: sp4.pgiczela@gmail.com . Do koordynatora dostępności można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych na stronie www oraz przesyłać skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo do żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie musi być składane w formie pisemnej i należy zawrzeć w nim: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także precyzyjnie go określić, np. opis, nagranie dźwiękowe, tłumaczenie przez tłumacza języka migowego itp.

Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, wnoszący żądanie będzie o tym poinformowany. Uzyska też informację, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym nie będzie to termin dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jakiegoś elementu strony www nie będzie możliwe, szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu do Koordynatora dostępności. Po wyczerpaniu tej drogi można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

 Dostępność architektoniczna:

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. 11 Listopada 20

21-400 Łuków

 

  Placówka składa się z dwóch skrzydeł oraz dobudówki, w której mieści się administracja i księgowość. Do budynku głównego skrzydła prowadzą 3 wejścia:

a) główne od południowego pasażu osiedlowego pomiędzy ul. 11 Listopada a ul. Dmocha, można się do niego dostać podjazdem z poziomu chodnika;

  b) boczne od zachodniej strony osiedla Chącińskiego, przy szkolnym placu zabaw, z kilkoma stopniami - jednym na zewnątrz i dwoma wewnątrz budynku;

c) boczne od strony boiska wiodące do szkolnej szatni. Na zewnątrz trzeba pokonać jeden stopień, a wewnątrz budynku, wychodząc z szatni kilkucentymetrową różnicę poziomu podłóg parteru szkoły i szatni.

Do budynku nowego skrzydła dla uczniów kl. I-III prowadzą dwa wejścia z zewnątrz i trzy wejścia na poszczególnych kondygnacjach łączące poszczególne kondygnacje skrzydła głównego i nowego. Przy trzech wejściach wewnętrznych nie ma różnicy poziomów. Budynki są jednak w tym miejscu rozdzielone przeszklonymi drzwiami ognioodpornymi, zamykającymi się automatycznie po każdym ich otwarciu.

Wejścia zewnętrzne prowadzą do budynku od:

a) strony zachodniej, od os. Chącińskiego przy szkolnym placu zabaw, gdzie są do pokonania dwa stopnie na zewnątrz;

b) od strony wschodniej, od boiska szkolnego, gdzie są do pokonania dwa stopnie.

W budynku głównym jest zainstalowana winda, którą można z parteru dostać się na I i II piętro tego skrzydła, a stamtąd na poszczególne kondygnacje nowego skrzydła szkoły.

Do budynku dobudówki z pomieszczeniami administracji i księgowości można się dostać chodnikiem strony parkingów szkolnych. Znajdują się tam kilkustopniowe schody, a obok pochylnia dla wózków dla niepełnosprawnych.

Do wszystkich szkolnych budynków można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli induktofonicznych. Poszczególne pomieszczenia są oznakowane wyraźnymi, kontrastowymi wizytówkami informacyjnymi.

Na każdym piętrze w nowym i starym skrzydle szkoły znajdują się wyraźnie oznaczone toalety dla niepełnosprawnych.

Na małym parkingu szkolnym, na którego wjazd jest zlokalizowany od strony ul. 11 Listopada, naprzeciw sklepu „Stokrotka”, znajduję się trzy oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W żadnym budynku szkoły nie ma oznaczeń zapisanych znakami Braille’a. Nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących przez osobę posługującą się językiem migowym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny